Predavanja

Programska izhodišča


OBLIKA ORGANIZIRANJA SEKCIJE

Sekcija za informatiko v zdravstveni negi (v nadaljevanju SIZN) deluje v sklopu "Slovenskega društva za medinsko informatiko" (v nadaljevanju SDMI).


OBLIKA DELA SEKCIJE

Člani sekcije izvajajo samostojne aktivnosti, sodelujejo pri aktivnostih drugih sekcij in pri skupnih aktivnosti združenja SDMI.


PROGRAM DELA SEKCIJE

Sodelovanje na mednarodnih in nacionalnih projektih
Člani sekcije vzpodbujajo in ohranjajo sodelovanje med medicinskimi sestrami/tehniki in drugimi, ki se ukvarjajo z informatiko v zdravstveni negi; sodelujejo na mednarodnih in nacionalnih projektih, ter raziskujejo pomen informatike v zdravstveni negi.

Organiziranje strokovnih srečanj
Člani sekcije samostojno ali v povezavi z društvom organizirajo strokovno-znanstvena predavanja, gostovanja uglednih tujih gostov, znanstvena srečanja, delavnice in obiske tujih institucij ter pri tem ustrezno obveščajo člane sekcije oziroma člane SDMI.

Sodelovanje pri strokovnih srečanjih združenja SDMI
Člani sekcije:

  • sodelujejo s programskimi in organizacijskimi odbori strokovnih srečanj kot npr. pomladnega ali jesenskega letnega srečanja SDMI. Programski odbor tega srečanja naj praviloma vključuje vsaj enega člana sekcije;
  • skrbijo za vključevanje vsebin, ki so povezane z informatiko v zdravstveni negi na srečanja.

Svetovanje in izdajanje strokovnih mnenj
Člani sekcije lahko na podlagi zahtev društva ali prošnje zunanjega vlagatelja delujejo kot svetovalna skupina društva pri oblikovanju priporočil in smernic v razvoju informatike v zdravstveni negi. Strokovna mnenja izdaja komisija sekcije, ki je sestavljena iz aktivnih članov sekcije in jo v ta namen imenuje predsednik sekcije.

Sodelovanje s sorodnimi ednarodnimi združenji
Člani sekcije sodelujeo v odborih in pri delu sorodnih mednarodnih združenj na področju informatike v zdravstveni negi.

Sodelovaje pri vzdrževanju baze raziskovalnih in aplikativnih projektov
Sekcija zbira informacije o znanstveno-raziskovalnih in aplikativnih projektih v Sloveniji s področja informatike v zdravstveni negi in letno pripravlja pregled tekočih projektov.

Obveščanje javnosti
Člani sekcije prek organov SDMI, ki so zadolženi za spletne strani SDMI, skrbijo za obveščanje javnosti o tekočih domačih in mednarodnih projektih ter drugih dejavnostih s področja informatike v zdravstveni negi, pri katerih so soudeleženi člani SDMI.


LETNI PLAN DELA

Predsednik sekcije pripravi letni plan dela, ki ga preda v pisni obliki predsedniku SDMI, na sestanku pa poročilo tudi ustno predstavi. Plan dela potrdi UO SDMI. Plan dela in poročilo za predhodno leto je osnova za finančno podporo delu sekcije s strani SDMI za naslednje leto.


LETNO POROČILO O DELU

Člani Sekcije za informatiko v zdravstveni negi letno poročajo o uresničevanju zgornjega programa, in sicer dva tedna pred jesenskim letnim srečanjem pisno podajo letno poročilo predsedniku SDMI, na sestanku UO na jesenskem srečanju pa poročilo tudi ustno predstavijo.

Vprašajte nas!

Z izpolnitvijo in pošiljanjem vnešenih podatkov, potrjujete svoje strinjanje z politiko Varovanja osebnih podatkov.